top of page
P1580198.JPG

תרגול עבודת יום הכיפורים

שבעה ימים קודם יום הכיפורים מרגילין הכהן הגדול לעבודתו

יהי רצון שנזכה כבר השנה לראותו לפני ולפנים בקודש הקדשים

bottom of page